เที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา…