ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกมีลักษณะภ…